મુખ્ય_બેનર

પ્રદર્શન

અમેરિકા

લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (1)
લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (2)
લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (3)
લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (4)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (6)
લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (7)
લાસ વેગાસમાં 1કવરિંગ્સ -1 (8)

યુરોપ

રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (1)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (2)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (3)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (4)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (5)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (6)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (7)
રશિયામાં 3 મોસબિલ્ડ -42551 (8)

એશિયા

દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (1)
દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (2)
દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (3)
દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (4)
દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (5)
દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (6)
દુબઈમાં 1 BIG5 -2 (7)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/

ઓસનિયા

મેલબોર્નમાં 2016 ડિઝાઇન બિલ્ડ -1
મેલબોર્નમાં 2016 ડિઝાઇન બિલ્ડ -2
મેલબોર્નમાં 2016 ડિઝાઇન બિલ્ડ -3

કેન્ટન ફેર

2009 કેન્ટન ફેર
2011 કેન્ટન ફેર
2012 કેન્ટન ફેર
2013 કેન્ટન ફેર
2014 કેન્ટન ફેર
2015 કેન્ટન ફેર
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
2016 HuaXia ફેર -2